Dobro došli na www.koamsdazdk.com.ba
 Meni
Naslovna
Deklaracija
Pravila
Vijesti          Politika
Citati
Korisne stvari Foto galerija Knjiga gostiju
 Press
Saopštenja
Izvodi iz štampe
 Općinski odbori
Vareš
Breza
Visoko
Kakanj
Zenica
Žepče
Zavidovići
Maglaj
Tešanj
Doboj-Jug
Vijesti

SA SDA JAČA BiH

 

SA SDA JAČA BiH

Nemojte glasati za one koji su se pretvorili u lokalne moćnike, za one koji su stekli bogatstvo pa im se ne zna porijeklo.

Nemojte glasati ni za one koji mnogo govore, koji za sebe agituju i kažu ''glasaj za mene''.

Za one koji traže vlast nemojte glasati.

Danas svugdje u razvijenom društvu postoje bogati ljudi i bogata preduzeća. Sve što je više bogatstva u jednom društvu, sve veći dio tog bogatstva pripada svima

Srebrenička katastrofa je ljudska nesreća prevelika za premalu Bosnu. Tragedija i motivi koji stoje iza nje tiču se svakog čovjeka i svake žene u svijetu.

...riječi su rahmetli predsjednika Alije Izetbegovića.


 

 

 

 

 

 
 
 Pravila Asocijacija mladih  SDA BiH

 

PRAVILA ASOCIJACIJE MLADIH SDA BiH

I OPĆE ODREDBE

Član 1.

Asocijacija mladih SDA BiH, (u daljem tekstu: AM SDA BiH) je posebna organizacija mladih članova i simpatizera SDA BiH, koja djeluje u okviru Stranke demokratske akcije.

Član 2.

Sjedište AM SDA BiH je u Sarajevu.

AM SDA BiH ima svoj pečat, amblem i zastavu, a Odluku o izgledu amblema, zastave i pečata donosi Glavni odbor AM SDA BiH, a potvrduje ga Glavni odbor SDA BiH.

Član 3 .

AM SDA BiH nema svojstvo pravnog lica i djeluje na osnovu ovlaščenja i u skladu sa Statutom SDA BiH i odluka Glavnog odbora SDA BiH.

II CILJEVI ORGANIZOVANJA AM SDA BiH

Član 4.

AM SDA BiH, kao oblik interesnog organizovanja mladih članova i simpatizera SDA BiH, organizuje se sa sljedećim ciljevima:

•  organizovanog zajedničkog djelovanja mladih članova i simpatizera SDA BiH   na idejama koje zastupa SDA BiH i popularizaciji tih ideja

•  okupljanja mladih članova i simpatizera SDA BiH i njihovog participiranja u aktivnostima SDA BiH

•  razvijanja kod mladih osjećaja obaveze i odgovornosti kao bitnih individualnih parametara javnog angažovanja

•  podsticanje javnog, političkog djelovanja na prepoznavanju, predstavljanju i zastupanju interesa mladih na osnovama Programa SDA BiH

•  razvijanja morala kod mladih

•  povecanja ekonomskih i zdravstvenih standarda kod mladih

•  edukacije članstva i osposobljavanje za političko djelovanje

•  iniciranje i održavanje sportskih, kulturnih i drugih aktivnosti

•  otvaranje perspektiva za mlade u BiH, u smislu za kvalitetno obrazovanje i zapošljavanje

•  ukupnog jačanja SDA BiH, i pripremanje njenih budućih kadrova

•  saradnja sa omladinskim organizacijama i asocijacijama drugih ploitičkih stranaka, bliskih ploitičkim ciljevima.

III ČLANSTVO

Član 5.

Članstvo u AM SDA BiH je dobrovoljno.

Članovi AM SDA BiH mogu biti članovi i simpatizeri SDA BiH od 15 do 30 godina starosti.

Izuzetno, neki članovi SDA BiH mogu biti počasni članovi AM SDA BiH.

Član 6.

Učlanjenje u AM SDA BiH se vrši potpisivanjem pristupnice AM SDA BiH.

Član AM SDA BiH je član SDA BiH i ne može biti član neke druge političke Stranke.

Vođenje evidencije članstva AM SDA BiH i oblik i sadržaj članske karte i pristupnice AM SDA BiH utvrđuje nadležni organ AM SDA BiH.

Članarinu , njen iznos i način prikupljanja utvrduje Izvršni odbor općinske organizacije AM SDA BiH.

Član 7.

Prava člana AM SDA BiH su:

•  da sudjeluje u kreiranju i realizaciji aktivnosti AM SDA BiH

•  da bira i bude biran u organe AM SDA i organe SDA BiH

•  da pokreće razne inicijative za rad AM SDA BiH i rad SDA BiH i njegovih organa

•  da bude obaviješten o stanju i aktivnostima AM SDA i SDA, te njenih organa i tijela

  Član 8.

Dužnosti člana AM SDA su:

•  da se zalaže za ostvarivanje programskih ciljeva AM SDA i SDA BiH

•  da djeluje u skladu sa Programom, Statutom i drugim aktima AM SDA i SDA BiH

•  da čuva ugled AM SDA BiH

•  da provodi odluke organa AM SDA BiH

•  da učestvuje u aktivnostima AM SDA BiH

•  da propagira pčlitička i programska određenja i pridobiva nove članove i simpatizere AM SDA i SDA BiH

Član 9.

Članstvo u AM SDA BiH prestaje:

•  istupom na lični zahtjev

•  isključenjem zbog djelovanja suprotno Programu, Pravilima o radu i interesima AM SDA BiH

•  smrću člana

IV ORGANIZACIJA I ORGANI AM SDA BiH

1. TERITORIJALNA ORGANIZACIJA AM SDA

Član 10.

Članstvo AM SDA BiH se organizuje na teritorijalnom načelu.

Član 11.

Mjesni ogranak. Mjesni ogranak je osnovni oblik organizovanja i rada AM SDA BiH, a obuhvata teritoriju jedne ili više mjesnih zajednica. Organi Mjesnog ogranka su: Skupština Mjesnog ogranka AM SDA i Izvršni odbor Mjesnog ogranka. Skupština mjesnog ogranka bira Izvršni odbor Mjesnog ogranka.

Član 12.

Mjesni ogranak AM SDA:

•  okuplja članstvo i stara se o provodenju odluka AM SDA i SDA BiH na svom području

•  inicira razmatranje ploitičkih i drugih pitanja prema Općinskoj organizaciji

•  vodi evidenciju članstva na svom području

Član 13.

Općinska organizacija. Općinska organizacija AM SDA je sastavljena od mjesnih ogranaka koji se nalaze na području te općine.

Općinsku organizaciju AM SDA predstavlja i zastupa Predsjednik Izvršnog odbora općinske organizacije AM SDA i Izvršni odbor općinske organizacije AM SDA

Član 14.

Na općinskom nivou organi AM SDA su:

•  Skupština AM SDA

•  Izvršni odbor općinske organizacije AM SDA

•  Predsjednik Izvršnog odbora općinske organizacije AM SDA

Član 15.

Skupština općinske organizacije AM SDA je sastavljena na predstavničkom principu, srazmjerno broju registrovanih članova , s tim da je svaka mjesna organizacija zastupljena sa po najmanje 2 (dva) člana. Nekonstituisane mjesne organizacije u Skupštini su predstavljene sa po jednim članom, imenovanim povjerenikom.

Skupština zasjeda najmanje jednom godišnje, a po potrebi i ranije.

Skupštinu saziva Predsjednik ili Izvršni odbor općinske organizacije AM SDA.

Član 16.

Nadležnosti Skupštine općinske organizacije AM SDA su:

•  bira na period od 4 (cetiri) godine Predsjednika Izvršnog odbora Općinske organizacije AM SDA

•  donosi Poslovnik o svome radu

•  donosi Program rada AM SDA

•  u skladu sa programskim stavovima AM SDA BiH donosi ploiticke stavove o pitanjima i problemima od interesa za populaciju mladih

•  periodicno ocjenjuje realizaciju utvrdenih programskih zadataka iz programa rada AM SDA

•  razmatra, ocjenjuje i usvaja Izvještaj o radu organa AM SDA jednom godišnje.

Član 17.

Izvršni odbor Općinske organizacije. Izvršni odbor Općinske organizacije čini Predsjednik Izvršnog odbora Općinske organizacije i članovi Izvršnog odbora Općinske organizacije AM SDA.

Izvršni odbor Općinske organizacije AM SDA se sastaje najmanje jednom mjesečno, a po potrebi i ranije, a saziva ga Predsjednik Izvršnog odbora Općinske organizacije AM SDA.

Radom Izvršnog odbora Općinske organizacije AM SDA rukovodi Predsjednik, a u njegovom odsustvu jedan od članova Izvršnog odbora kojeg on ovlasti.

Izvršni odbor Općinske organizacije AM SDA broji do 15 clanova.

Član 18.

Nadležnosti Izvršnog odbora Općinske organizacije AM SDA su:

•  rukovodi radom AM SDA izmedu dvije izborne skupštine

•  odgovoran je za sprovođenje politike i odluka usvojenih od strane Skupštine, te za sprovođenje odluka organa AM SDA BiH

•  odgovoran je za sprovođenje Odluka usvojenih od strane Općinskog izvršnog odbora SDA te Općine

•  usvaja Program rada AM SDA na svom području

•  donosi Poslovnik o radu, plan rada i ostale dokumente koji određuju rad Općinske organizacije AM SDA

•  u skladu sa Pravilima izbornog postupka predlaže, odnosno bira kandidate za određene organe i tijela AM SDA

•  imenuje predstavnike AM SDA u komisijama i savjetima te Općinske organizacije

•  imenuje i razrješava potpredsjednike i sekretara

•  utvrduje budžet , finansijski plan i način raspolaganja finansijskim sredstvima AM SDA

•  za svoj rad odgovoran je Skupštini i dužan je podnijeti periodične izvještaje o radu

Član 19.

Predsjednik Izvršnog odbora Općinske organizacije AM SDA.

Nadležnosti:

•  Predsjednik Izvršnog odbora Opcinske organizacije AM SDA zastupa AM SDA u političkom i javnom životu, te u organima AM SDA I SDA BiH (misli se na Općinsku organizaciju Stranke kojoj pripada)

•  saziva i predsjedava sjednicama Izvršnog odbora Općinske organizacije AM SDA

•  po funkciji je član Izvršnog odbora Općinske organizacije SDA gdje pripada i obavezno prisustvuje njihovim sjednicama

•  nakon svake sjednice Općinske organizacije Stranke, članovima Izvršnog odbora Općinske organizacije AM SDA podnosi detaljan izvještaj

•  koordinira rad mjesnih ogranaka i Izvršnog odbora Općinske organizacije AM SDA

•  vrši aktivnosti koje mu nalaže Skupština i Izvršni odbor Općinske organizacije AM SDA kao i aktivnosti koje mu nalaže Općinski odbor SDA,te općine

•  za svoj rad podnosi izvještaj Skupštini općinske organizacije AM SDA

2. KANTONALNA I REGIONALNA ORGANIZACIJA AM SDA BiH

Član 20.

Za područje kantona odnosno regije , tamo gdje postoji kantonalni odnosno regionalni odbor SDA, formira se kantonalni odnosno regionalni odbor AM SDA koje djeluje u okviru kantonalnih odnosno regionalnih odbora Stranke.

Kantonalni odnosno regionalni odbor AM SDA čine Predsjednik, potpredsjednici i sekretar AM SDA te regije odnosno kantona,predsjednici općinskih odbora tog kantona odnosno regije i još najmanje jedan član zavisno od veličine te organizacije.

Izvršni organ kantonalnog odnosno regionalnog odbora je Predsjedništvo.

Broj članova koji se biraju iz pojedinih općinskih organizacija,kao i način izbora i broj članova Predsjedništva, utvrduje se odlukom kantonalnog odnosno regionalnog odbora AM SDA,uz predhodno dobivenu saglasnost Predsjedništva AM SDA BiH.

Član 21.

Izborna skupština kantonalnog odnosno regionalnog odbora se održava svake 4 (četiri) godine, a po potrebi i ranije i bira Predsjednika kantonalnog odnosno regionalnog odbora, potpredsjednike i sekretara i još onoliko članova Predsjedništva koliko je to Odlukom o izboru organa regulisano.

Odluke kantonalnog odnosno regionalnog odbora su obavezujuće za članstvo i za općinske organizacije na tom području.

Predsjednik kantonalnog odnosno regionalnog odbora je i Predsjednik Predsjedništva AM SDA toga kantona odnosno regije.

3. POVJERENIK I POVJERENIŠTVO

Član 22.

Ako za neko područje nisu izabrani organi AM SDA ili organi koji su izabrani ne djeluju Predsjedništvo AM SDA BiH za to područje može imenovati povjerenika ili povjereništvo, koje će voditi poslove AM SDA do izbora organa AM SDA za to područje.

Povjerenik odnosno povjereništvo se imenuje na period od godinu dana, a po potrebi se može i produžiti, dok ne stvori uslove i provede izbore organa AM SDA za to područje.

Općinski Izvršni odbor može takoder imenovati povjereništvo za neki mjesni ogranak.

Član 23.

Za povjerenika ili člana povjereništva može se imenovati i član AM SDA koji organizaciono ne pripada ogranku organizacije AM SDA za koju se imenuje povjereništvo.

 4. ORGANI I RADNA TIJELA AM SDA BiH

Član 24.

Organi AM SDA :

•  Konvencija

•  Glavni odbor

•  Predsjedništvo

•  Predsjednik

Član 25.

Konvencija. Najviši organ AM SDA BiH je Konvencija. Delegati Konvencije se biraju u općinskim organizacijama AM SDA, kao i organizacijama AM SDA u inostranstvu (ukoliko postoje) na način, u broju i prema kriteriju koje utvrđuje Glavni odbor AM SDA.

Član 26.

Konvencija AM SDA:

•  donosi Program AM SDA

•  usvaja Pravilnik o radu AM SDA

•  bira Predsjednika AM SDA

•  bira Glavni odbor AM SDA

•  u skladu sa programskim stavovima AM SDA,donosi političke stavove po pitanjima i problemima od interesa za populaciju mladih

•  razmatra i ocjenjuje Izvještaje o radu organa AM SDA BiH izmedu dva zasjedanja.

  Član 27 .

Program i Pravilnik o radu AM SDA , kao i njihove izmjene i dopune donose se dvotrečinskom većinom delegata Konvencije.

Član 28.

Konvencija se održava svake 4 (četiri) godine i ona je redovna, a po potrebi se može sazvati ranije. Odluku o sazivanju Konvencije donosi Glavni odbor AM SDA na prijedlog Predsjedništva AM SDA BiH.

Član 29.

Glavni odbor. Glavni odbor je najviši organ odlučivanja i najviše političko tijelo AM SDA izmedu dvije Konvencije.

Glavni odbor broji ukupno 51 član. Predsjednici kantonalnih odnosno regionalnih Predsjedništava su prema položaju članovi Glavnog odbora AM SDA BiH. Na Konvenciji AM SDA se bira 36 članova, dok su 15 članova po položaju u Glavnom odboru AM SDA

Član 30.

Glavni odbor iz svog sastava bira predsjednika i dva potpredsjednika Glavnog odbora. Predsjednik i potpredsjednici se biraju na prvoj konstituirajucoj sjednici Glavnog odbora AM SDA na prijedlog Predsjednika AM SDA BiH.

Član 31.

Predsjednik Glavnog odbora AM SDA:

•  rukovodi radom i predstavlja Glavni odbor

•  saziva i vodi, a u suradnji sa potpredsjednicima i generalnim sekretarom AM SDA BiH priprema sjednice Glavnog odbora i stara se o provodenju odluka Glavnog odbora

•  koordinira rad Glavnog odbora AM SDA i Glavnog odbora SDA BiH

•  stara se o provođenju odluka Glavnog odbora SDA

•  stara se o ostvarivanju prava i dužnosti članova Glavnog odbora AM SDA

•  potpisuje dokumenta koja donosi Glavni odbor, obavlja i druge poslove koje su Pravilnikom i Programom rada AM SDA utvrdeni

Član 32.

Potpredsjednici Glavnog odbora zamjenjuju Predsjednika po njegovom ovlaščenju. U slučaju duže odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika zamjenjuje ga potpredsjednik koga Predsjednik ovlasti.

Član 33.

Predsjednik Glavnog odbora AM SDA BiH je prema položaju član Glavnog odbora SDA BiH.

Član 34.

Glavni odbor se saziva po potrebi, a najmanje dva puta godišnje . Predsjednik Glavnog odbora AM SDA BiH će sazvati sjednicu i kada to zatraži Predsjednik odnosno Predsjedništvo AM SDA BiH ili 1/2 clanova GO AM SDA BiH.

Član 35.

Glavni odbor:

•  donosi Poslovnik o radu Glavnog odbora AM SDA BiH u skladu sa Pravilnikom o radu AM SDA BiH

•  utvrđuje prijedloge dokumenata, akata i odluka koje donosi Konvencija AM SDA

•  donosi Program rada AM SDA

•  donosi odluke od načelnog i posebnog značaja izmedu dvije Konvencije AM SDA

•  donosi opće akte AM SDA utvrđene ovim Pravilnikom

•  na prijedlog Predsjednika AM SDA BiH bira Predsjedništvo AM SDA BiH

•  stara se o provođenju odluka, odnosno drugih akata Konvencije AM SDA

•  stara se o provođenju odluka Glavnog odbora SDA BiH.

•  donosi odluku o sazivanju redovne i vanredne Konvencije AM SDA, a na prijedlog Predsjedništva AM SDA BiH

•  ima i druga ovlaščenja i obaveze koje mu Konvencija AM SDA ostavi u nadležnosti

Član 36.

5. PREDSJEDNIK AM SDA BiH

Predsjednik AM SDA BiH:

•  predstavlja i zastupa AM SDA BiH u političkom i javnom životu, te u organima SDA BiH

•  saziva i predsjedava sjednicama Predsjedništva AM SDA BiH

•  pokreće rješavanje političkih i drugih pitanja od važnosti za AM SDA BiH

•  obavezno prisustvuje sjednicama organa SDA kojih je član po funkciji

•  dužan je da poslije svake sjednice organa SDA kojih je član podnese detaljan izvještaj Predsjedništvu AM SDA

•  po mogućnosti prije svake sjednice organa SDA, kojih je član, da sazove Predsjedništvo AM SDA BiH radi obavještavanja o dnevnom redu i eventualnih sugestija i prijedloga članova Predsjedništva AM SDA BiH

•  koordinira rad svih organa AM SDA BiH i brine o sprovođenju njihovih odluka, zaključaka i drugih akata

•  koordinira rad organa AM SDA BiH i organa SDA BiH

•  otvara Konvenciju AM SDA BiH

•  obavlja i druge poslove koje mu povjeri Konvencija, Glavni odbor i Predsjedništvo AM SDA BiH i za svoj rad dužan je podnijeti periodicne izvještaje Konvenciji,GO AM SDA i Predsjedništvu AM SDA BiH

•  dužan je da podnosi izvještaje o radu Predsjedništvu SDA BiH,jednom godišnje

Član 37.

U slučaju spriječenosti Predsjednika AM SDA BiH, njegove poslove obavlja jedan od potpredsjednika Predsjedništva AM SDA BiH kojeg Predsjednik ovlasti .

Član 38.

Izvršno političko tijelo AM SDA BiH je Predsjedništvo AM SDA BiH koje broji ukupno 15 članova. Članovi Predsjedništva se biraju na Glavnom odboru AM SDA BiH. Predsjednik AM SDA BIH saziva i predsjedava sjednicama Predsjedništva. Predsjedništvo se sastaje jednom mjesečno, a po potrebi i ranije.

Član 39.

Predsjedništvo AM SDA BiH:

- izvršava odluke i sprovodi stavove Konvencije i Glavnog odbora AM SDA, kao i stavove Glavnog odbora i Predsjedništva Stranke

•  utvrduje nacrte svih akata i odluka koje donosi Konvencija, prijedloge akata koje donosi Glavni odbor AM SDA u okviru svojih ovlaščenja

•  provodi političku djelatnost na osnovu Programa rada AM SDA BiH

•  imenuje odnosno delegira predstavnike AM SDA BiH u komisijama i savjetima Stranke

•  uz saglasnost Glavnog odbora AM SDA utvrduje kandidate AM SDA za kandidatsku listu SDA BiH, za sve nivoe zakonodavne vlasti u BiH

•  prema potrebi donosi odluke o formiranju savjeta za odredena pitanja

•  raspolaže imovinom AM SDA u skladu sa Pravilnikom AM SDA i drugim općim aktima AM SDA

•  za svoj rad podnosi periodične izvještaje Glavnom odboru AM SDA i podnosi izvještaj o radu u toku svog mandata Konvenciji i Predsjedništvu SDA BiH

Član 40.

AM SDA BiH ima četiri potpredsjednika i Generalnog sekretara AM SDA BiH. Potpredsjednike i Generalnog sekretara bira Glavni odbor AM SDA, a na prijedlog Predsjednika AM SDA BiH, Glavni odbor AM SDA BiH bira i ostale članove Predsjedništva AM SDA BiH i tom prilikom se glasa ZA ili PROTIV liste.

Prilikom predlaganja potpredsjednika ,Predsjednik je dužan voditi računa o zastupljenosti oba BiH entiteta.

Član 41.

Potpredsjednici AM SDA BiH se zadužuju za pojedina pitanja u AM SDA BiH. Potpredsjednici AM SDA BiH provode pojedine aktivnosti kojim ih zadužuje Predsjednik, Predsjedništvo, Glavni odbor i Konvencija AM SDA.

Član 42.

6. GENERALNI SEKRETAR AM SDA BiH.

Prava i dužnosti:

•  rukovodi operativnim izvršavanjem zadataka naloženih od strane Predsjedništva i Predsjednika AM SDA

•  zadužen je za koordinaciju rada svih organa AM SDA

•  izvještava Predsjednika AM SDA i organe AM SDA o stanju u organizaciji i stanju aktivnosti u AM SDA

•  radi na organizacionom jačanju AM SDA i za njega odgovara Predsjedniku i Predsjedništvu AM SDA

•  odgovara za finansijsko i materijalno poslovanje AM SDA

•  svoj rad koordinira sa Generalnim sekretarom SDA BiH

•  za svoj rad podnosi izvještaj organima AM SDA, jednom godišnje .

7. KADROVSKA KOMISIJA AM SDA BiH

Član 43.

Radi odlučivanja u pojedinim oblastima ili proučavanja pojedinih pitanja i pripremanja prijedloga, njihovih rješenja, Predsjedništvo AM SDA imenuje Kadrovsku komisiju, a može obrazovati i druge komisije. Kadrovska komisija broji do 7 clanova, a stara se o kadrovima AM SDA, odnosno Stranke, njihovom pravilnom usmjeravanju i rasporedu, te prati i predlaže sprovodenje kadrovske politike. U saglasnosti s Predsjedništvom SDA BiH predsjednik Kadrovske komisije AM SDA ulazi u Kadrovsku komisiju Stranke.

 V IZBOR I RAD ORGANA AM SDA BiH

Član 44.

Izbori u AM SDA mogu biti redovni i vanredni.

Redovni izbori za sve organe AM SDA održavaju se svake 4 godine.

Vanredni izbori se provode ukoliko okolnosti ukazuju da se odnosi i stanja u AM SDA ili pojedinim njenim organizacijama nižeg nivoa ne mogu riješiti na drugi način prije isteka mandata.

Izbor organa i članova organa AM SDA vrši se tajnim glasanjem izmedu više kandidata.

Član 45.

Svi organi AM SDA i na svim nivoima donijet ce Poslovnike, u kojima ce u skladu sa ovim Pravilnikom regulisati pravila svoga rada.

VI ODNOSI SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA

Član 46.

Predsjedništvo AM SDA BiH donosi odluku, uz suglasnost Glavnog odbora i Predsjedništva SDA BiH o stupanju u odnose sa drugim političkim i ostalim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 47.

Izmjene i dopune Pravilnika AM SDA vrše se po proceduri propisanoj za njegovo donošenje. Izuzetno, izmedu dva zasjedanja Konvencije, Glavni odbor AM SDA BiH može posebnom odlukom izvršiti izmjene i dopune ovog Pravilnika, ako se one tiču osnovnih pitanja organizacije i ciljeva AM SDA. Takva odluka se donosi dvotrečinskom večinom članova Glavnog odbora AM SDA,i ova odluka se mora potvrditi na Glavnom odboru SDA i o njenom donošenju će biti izvještena naredna Konvencija.

Član 48.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja na sjednici Glavnog odbora SDA.

Sarajevo, 30.10.2001.godine. AM SDA BiH


Design by Mirza Hvala na posjeti!