">

 

Dobro došli na www.koamsdazdk.com.ba
 
   
 

Ovo je prvi korak na Vašem putu da postanete član najveće omladinske organizacije u našoj zemlji.  Članstvo u Asocijaciji mladih SDA je dobrovoljno. Članovi AM SDA BiH mogu biti članovi i simpatizeri SDA BiH od 15 do 30 godina starosti. Da biste postali član Kantonalnog odbora Asocijacije mladih SDA ZDK morate biti nastanjeni u ZE—DO kantonu. Pristupnica AM SDA se može dobiti u svakoj općinskoj organizaciji Asocijacije mladih.

   

     

     
  <<< Nazad
 
 
 

 KOAMSDAZDK

 

JAČAJMO BIH

Design by Mirza

 


 
 
 06/ 09 / 07   19:23h                            (Preuzeto sa web stranice Novi Horizonti)
 

   

U SUSRET RAMAZANU,

priredio mr. Halil Mehtić

(Komentar 183 - 185. ajeta sure El-Bekare)

     O vjernici, propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste bogobojazni bili. Određen broj dana; a onome od vas koji je bolestan ili na putu bude, isti broj drugih dana. Onima koji ga teško podnose, otkup je da siromaha nahrane. A ko drage volje da više, za njega je bolje. A neka znate, bolje vam je da postite. U mjesecu ramazanu počelo je objavljivane Kur'ana, koji je putokaz ljudima, jasan dokaz Pravog puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga posti, a ko bolestan bude ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti. Allah hoće da vam olakša, a ne da teškoće imate, da određeni broj dana ispunite i da Allaha veličate za uputu koju vam je dao, te da zahvalni budete.

     Navedenim ajetima Allah Uzvišeni naređuje svojim robovima post, objašnjava im njegovu suštinu i iznosi propise u vezi s upotpunjenjem ove temeljne islamske obaveze. Postiti na način kako je to Uzvišeni odredio, znači, u Njegovo ime sustezati se od jela i pića, intimnih odnosa i raznovrsnih prohtjeva i požuda. Post je bio naređen i prijašnjim narodima, a u početnom periodu islama post je bio određen po tri dana u svakom mjesecu. Ta praksa je dokinuta i ovim ajetom Allah je odredio deveti mjesec hidžretskog kalendara - ramazan, kao mjesec posta.

Svrha posta
      Post je muslimanima propisan da drži na uzdama njihovu požudu, da ne bi postali njeni robovi i izgubili kontrolu nad samim sobom. Ne treba zaboraviti da post nije zamišljen kao kazna, ili da predstavlja neizdrživ teret, već da treba da uči umjerenosti i duhovnoj disciplini. Da bi postao stvarni Allahov rob, čovjek mora biti sposoban da svoje ponašanje dovede u sklad s moralnom i duševnom disciplinom, onako kako je utvrđuje šerijat. Stoga, on ne smije biti bespomoćno izložen svojoj požudi. Post je neophodno školovanje za to. Post se u islamu odlikuje time da ne odgaja čovjeka za okretanje od ovog svijeta, već za potpunu i spremnu poslušnost Allahu, dž.š. Jer sve ono čega se čovjek mora odreći za vrijeme posta, kao što su jelo, piće i spolni odnos, dopušteno mu je nakon prestanka posta. Prirodni nagoni ne treba da budu, dakle, ni u kom slučaju posve potisnuti, već ih samo držati unutar zdravih granica. U post spada, takođe, da se musliman osobito čuva od ružnog govora, laži i činjenja zla. Tako nastaje atmosfera pobožnosti i okretanja Allahu, dž.š.
Post je, zapravo, svojevrsni duhovni i tjelesni trening kojim nastojimo oponašati i dosegnuti položaje bezgrešnih duhovnih bića, meleka, koji niti jedu, niti piju, niti imaju prohtjeva, već su neprestano u pokornosti Allahu, subhanehu ve teala. Vjerovjesnik, s.a.v.s., uporedio je sustezanje mladića na ovom svijetu sljedećim riječima: Allah Uzvišeni poredi meleke Svoje s pobožnim mladićima, rekavši: 'Mladiću, ti koji si ostavio strasti svoje radi Mene, ti koji Meni žrtvuješ mladost, kod Mene si poput nekih meleka Mojih.' U drugom hadisu navodi se: Allah Uzvišeni kaže: 'Pogledajte Moga roba, meleki Moji, ostavio je strasti svoje, slasti, jelo i piće zbog Mene.'
Riječima da biste bili bogobojazni, Uzvišeni ukazuje na veliki cilj posta, a to je postizanje bogobojaznosti kojoj treba da teži svaki musliman. Bogobojaznost postignuta u ramazanu je bogobojaznost koja čuva srca ljudi da ne pokvare post, pa čak i smijehom bezbrižnih i raskalašenih.

      Post je tajna čovjeka i njegovog Gospodara.
     Budući da označava suzdržavanje i ostavljanje o kojem je upoznat jedino Allah Silni i Veličanstveni, post je, u svojoj biti, tajna i od posta se ništa ne pokazuje. Sva druga djela s kojima se iskazuje pokornost Gospodaru svjetova javna su i izložena su očima ljudi. Stoga je post ono što se tiče skrivenosti i velikog strpljenja. Njime se na najbolji način osvjedočuje čovjekova iskrena vjera u Allaha Jedinog i eliminiše svojstvo licemjerja u ibadetu. Njime vjernik postiže posebnu nagradu o kojoj se u hadisi kudsiji govori: Za svako dobro piše se deset, pa sve do sedam stotina puta više, izuzev posta, on je Moj i Ja za njega nagrađujem. Neki islamski učenjaci kažu da je nagrada za svaki oblik pobožnosti Džennet, a za post je susret sa Allahom i gledanje u Njega, tebareke ve teala, kao i neposredni razgovor roba i Gospodara, i to bez ikakvog posrednika.
U jednoj predaji se navodi: Kada nastupi Sudnji dan pojavit će se ljudi krilati poput ptica, pa će letjeti iznad džennetskih perivoja. Jedan od džennetskih čuvara će ih upitati: 'Ko ste vi? 'Mi smo iz ummeta Muhammedovog, s.a.v.s.' čuvar će ponovo upitati: 'Jeste li polagali račun?' Reći će: 'Nismo!' On će ponovo upitati: 'A jeste li prešli Sirat-ćupriju?' Odgovorit će: 'Nismo. 'Pa kako ste onda dospjeli na ove položaje?' Oni će odgovoriti: 'Robovali smo Allahu tajno na dunjaluku, pa smo i na ahiretu u Džennet dospjeli tajno.'

      Post se odlikuje nad ostalim ibadetima i time što se njime savladava Allahov, dž.š., neprijatelj, Iblis, la'netullahi alejh. Strasti su oruđe prokletog šejtana, a jačaju konzumiranjem jela i pića. Zato je Resulullah, s.a.v.s., rekao: Uistinu, šejtan kola Ademovim potomcima poput kolanja krvi, pa mu stijesnite puteve glađu. Vjerovjesnik, s.a.v.s., obratio se jednom prlikom svojoj supruzi, hazreti Aiši, radijallahu anha, ovim riječima: Stalno kucaj na vrata Dženneta! Ona reče: 'A čime?' Alejhisselam odgovori: 'Glađu.'

Nagrade postačima
      Govoreći o vrijednosti posta Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Sve ima svoja vrata, a vrata robovanja Allahu jesu post. Ako je Alejhisselam ovako okarakterizirao post, onda nije čudo što Svevišnji postačima obećava raznovrsne nagrade.
Prilikom posta najizraženije svojstvo je strpljivost. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Post je pola strpljivosti. Strpljivima na nekoliko mjesta u Kur'anu, Uzvišeni obećava nagrade. Tako je rekao: Samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagrađeni. (Ez-Zumer, 10)
Postači će biti odlikovani ulaskom u Džennet na posebna vrata. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Džennet ima vrata koja se zovu Er-Rejjan. Na njih će ulaziti samo postači. Oni su mjesto ostvarenja susreta sa Allahom Uzvišenim i nagrada za Njegov post.
Postač ima i dunjalučku i ahiretsku radost. Alejhisselam kaže: Postač ima dvije radosti – radost iftara i radost prilikom susreta sa svojim Gospodarom.
Sustežući se od jela i pića, iz stomaka se izlučuju određene suvišne tvari (otrovi) koji se talože u ustima i tom prilikom se pojavljuje neprijatan zadah iz usta postača. O tom zadahu Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša, zadah iz postačevih usta Allahu je ljepši od mirisa miska.
Allah Uzvišeni bodri svoje iskrene robove koji su Mu pokorni, obećavajući im neizmjerne nagrade kakve oni nisu u stanju ni pojmiti. Zbog ostavljanja jela i pića zbog Allaha, On će im u Džennetu prirediti gozbe kao nagradu za ono od čega su se sustezali. Tako On kaže: Jedite i pijte radosni, za ono što ste u danima minulim zaradili. (El-Hakka, 24.) Kako navodi Ibn Kesir u komentaru ovog ajeta: Ove riječi bit će im kazane kao izraz Allahove milosti, zahvalnosti, nagrade i dobročinstva.
Veki' smatra da se riječi navedene u ajetu odnose na dane posta kada su vjernici ostavljali jelo i piće.
Osim raznovrsnog jela i pića kojim će se naslađivati, njih čekaju i druge radosti o kojima Uzvišeni u svojoj Knjizi kaže: I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju. (Es-Sedžde, 17.) Mnogi mufessiri objašnjavaju da se riječi Uzvišenog: ono što su činili odnose na post.

Post bolesnika i putnika
      U kontekstu govora o postu, Uzvišeni u citiranom ajetu spominje olakšice za one koji su bolesni, na putu ili su zbog starosti iznemogli pa ne mogu postititi. O riječima Uzvšenog: ...a onome od vas koji je bolestan ili na putu bude, isti broj drugih dana. Onima koji ga teško podnose, otkup je da siromaha nahrane, islamski pravnici zauzeli su različite stavove, pogotovo kada se radi o postu putnika namjernika. Neki misle da je bolje postiti na putu, ako postoje uslovi za to, nego mrsiti, a neki misle da je bolje mrsiti, budući da je post Allahova, dž.š., olakšica, a olakšicu je dužnost uzeti na osnovu hadisa: Dužnost vam je da iskoristite olakšicu koja vam je dana. U vezi s olakšicom musafira, Alejhisselam je kazao: Allah Uzvišeni oslobodio je musafira od posta i pola namaza. U drugom hadisu je rekao: Allah je oslobodio musafira jednog dijela namaza i dao mu povlasticu da ne posti uz ramazan. Dao je povlasticu da ne posti uz ramazan i bolesniku i trudnici, ako se boji za svoje dijete. Allahov Poslanik, s.a.v.s., vidio je čovjeka kojem je pravljen hlad tokom putovanja, pa je pitao: Ko je ovaj? Rekli su mu: On posti, a on je dodao na to: Nije dobročinstvo u postu na putu.
Međutim, tačno je mišljenje većine da čovjek može birati između te dvije mogućnosti zbog toga što je i sam Alejhisselam ponekad postio na putu, a i neki ashabi su, putujući s Resulullahom tokom ramazana, postili a neki nisu, o čemu svjedoče vjerodostojne predaje od kojih izdvajamo: Ebu Derda, radijallahu anhu, pripovijeda: Išli smo s Allahovim Poslanikom po velikoj vrućini, u mjesecu ramazanu, pa su neki od nas, zbog vrućine, stavljali ruku na glavu, a među nama su postili samo Allahov Poslanik, s.a.v.s., i Abdullah bin Revvaha. U drugoj predaji stoji: Među nama je bilo onih koji poste i onih koji ne poste (u toku ramazana na putu). Oni koji su postili nisu prigovarali onima koji ne poste, niti su oni koji ne poste prigovarali onima koji poste.
Riječi Uzvišenog: onima koji ga teško podnose, otkup je da siromaha nahrane odnose se na stare i iznemogle. Starim i iznemoglim osobama dozvoljeno je da ne poste, ali su obavezni za svaki dan dati fidju (otkupninu). U Buharijinom Sahihu stoji: Kada je Enes, radijallahu anhu, ostario, on je godinu ili dvije, za svaki dan posta, hranio siromaha hljebom i mesom, a on nije postio. Po mišljenju većine islamskih učenjaka, pod ovaj kontekst može se ubrojati i trudna žena, odnosno dojilja, ukolio se boji za svoje dijete.

Odlikovanost ramazana
      U narednom ajetu Allah, dž.š., govori o ramazanu kao mjesecu u kojem je otpočelo objavljivanje Kur'ana. Ramazan su muslimani obavezni provesti u postu ako borave kod kuće. Upravo zbog Kur'ana i posta koji se vezuju uz ramazan, to je najodlikovaniji mjesec u hidžretskom kalendaru. U hadisu se navodi da je to mjesec u kojem su i ostale božanske knjige objavljivane vjerovjesnicima, a imam Ahmed bin Hanbel, rahimehullah, bilježi hadis od Vaila bin Eska'a da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Suhufi (stranice) Ibrahimovi objavljeni su prve noći ramazana, Tevrat je objavljen u šestoj noći ramazana, Indžil u trinaestoj noći ramazana, a Allah je objavio Kur'an u dvadeset i četvrtoj noći mjeseca ramazana.
Bitno je napomenuti da su sve prethodne objave objavljene odjednom u cijelosti, dok je Kur'an, kao posljednja Allahova, dž.š., objava, objavljen u cijelosti i dostavljen na zemaljsko nebo u mjesecu ramazanu u Noći sudbine (Lejletul-kadr), kao što se navodi u ajetu: Mi smo ga objavili u Noći sudbine (Lejletul-kadr), nakon čega je dostavljan Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., postupno, prema slijedu događaja, što razumijemo iz predaje koju prenosi Ikrime od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, u kojoj stoji: «Kur'an je objavljen na ovosvjetsko nebo odjednom, u Noći sudbine mjeseca ramazana. Allah je govorio Svom Vjerovjesniku šta je htio tako da idolopoklonici nisu mogli navesti nijedan primjer na koji im Allah nije odgovorio. U tom smislu Allah Uzvišeni kaže: Oni koji ne vjeruju govore: 'Trebalo je da mu Kur'an bude objavljen čitav i to odjednom!' A tako je, da bismo srce tvoje učvrstili, pa ga Mi ajet po ajet objavljujemo. Oni ti neće ni jedan primjer navesti, a da ti Mi nećemo istinu dati i najljepše objašnjenje navesti. (El-Furkan, 32,33)

Pohvale ramazanu i Kur'anu
     Uzvišeni hvali svoj Kur'an koji je objavio srcima mumina koji ga vjeruju, uče, prihvataju i slijede, rekavši da je on: Uputa ljudima i objašnjenje Pravog puta i razlikovanje istine od neistine. Alejhisselam je izrekao brojne riječi hvale za Kur'an časni a jednom se ashabima obratio sljedećim riječima: Allahova Knjiga je najljepši govor. Spašen je onaj čije je srce Allah time ukrasio, a zatim ga, nakon kufra, u islam uveo. Spašen je onaj ko je taj govor odabrao mimo svakog drugog govora. To je najiskreniji i najizražajniji govor. Što Allah voli, volite i vi! Neka su vaša srca uvijek puna ljubavi prema Allahu! Nemojte da vam bude dosadno slušati Božiju objavu. Nemojte da vaša srca budu okrutna prema tome! Obožavajte Allaha i Njemu ništa ne pripisujte! Bojte se Allaha onako kako Ga se treba bojati! U djelo pretočite ono što govorite! Volite se međusobno u ime Allaha.
Ističući osobenosti ramazana i njegove odlike Resulullah, s.a.v.s., je u mjesecu ša'banu, iščekujući ramazan, ashabima održao sljedeću hutbu:
O ljudi, došao vam je ramazan s blagoslovom, milošću i oprostom, mjesec koji je Allahu draži od svih drugih mjeseci, čiji su dani važniji od svih drugih dana, čije su noći značajnije od svih drugih noći, čiji su časovi bolji od svih drugih časova. To je mjesec u kome ste pozvani Allahu u gostoprimstvo, u kome se smatrate Allahovim dobrim i plemenitim ljudima. Vaše disanje u ovom mjesecu je tespih, a spavanje ibadet. Posao koji obavljate u ovom mjesecu Allah će primiti i vaša dova bit će uslišana. Tražite od svog Gospodara, iskreno i čista srca, da vas pomogne u postu koji vam je propisao i u učenju (čitanju) Knjige koju vam je objavio. Nesretan je samo onaj kome je u ovom mjesecu uskraćen Božiji oprost. Sjetite se, dok ste gladni i žedni, Sudnjeg dana. Dijelite onima koji su siromašni i napušteni. Poštujte starije i imajte samilosti prema mlađima. Održavajte rodbinske veze.
Oborite poglede od onoga što vjerniku nije dozvoljeno gledati i što je vjerniku zabranjeno slušati. Smilujte se prema siročadima drugih i Allah će se smilovati prema vašim. Tražite od svoga Gospodara da vam oprosti grijehe. Dignite svoje ruke Allahu sa dovom poslije svakog namaza. To je najbolje vrijeme za dovu u kome Allah obasipa svoje robove milošću i prima dovu koja mu bude upućena.
O ljudi, vaše su duše ovisne o vašim djelima. Oslobodite ih traženjem oprosta od grijeha. Vaša leđa su natovarena teškim teretom. Ublažite tu težinu što dužom sedždom. Znajte da se Allah kune svojom veličinom da neće mučiti one koji klanjaju i sedždu čine i da ih neće plašiti džehennemskom vatrom kada svi ljudi dođu pred Gospodara svjetova.
Gospodaru naš, Koji život i smrt daješ, poživi nas i daruj nam zdravlje pa da puno ramazana dočekamo i pomozi nas da ih provedemo u pokornosti Tebi, onako kako ga provode Tebi bliski i odani. Mi se uzdamo u Tvoju milost i oprost, nadamo se Tvome Džennetu i društvu Tvojih vjerovjesnika, šehida, istinoljubivih i ostalih Tvojih dobrih robova, jer Ti si neizmjerno plemenit i dobar i od milostivih najmilostiviji. Amin!

© Novi Horizonti 

 

 


All righs reserved.