">

 

Dobro došli na www.koamsdazdk.com.ba
 
   
 

Ovo je prvi korak na Vašem putu da postanete član najveće omladinske organizacije u našoj zemlji.  Članstvo u Asocijaciji mladih SDA je dobrovoljno. Članovi AM SDA BiH mogu biti članovi i simpatizeri SDA BiH od 15 do 30 godina starosti. Da biste postali član Kantonalnog odbora Asocijacije mladih SDA ZDK morate biti nastanjeni u ZE—DO kantonu. Pristupnica AM SDA se može dobiti u svakoj općinskoj organizaciji Asocijacije mladih.

   

     

     
  <<< Nazad
 
 
 

 KOAMSDAZDK

 

JAČAJMO BIH

Design by Mirza

 


 
 
 06/ 09 / 07   19:23h                                           (Preuzeto sa islamica.blogger.ba)
 

   

  ZNANJE- PRVI ŠART

 

Divno je rečeno:"KO ŽELI DUNJALUK - NEKA UČI, KO ŽELI AHIRET, NEKA I ON UČI, A KO ŽELI I DUNJALUK I AHIRET NEKA JOŠ VIŠE UČI"

Od samog postanka ljudskog roda, tj. od prvog čovjeka Adema a.s. jedna osobina posebno karakteriše čovjeka i izdvaja ga od životinja i koja čovjeka prati u cijelom  njegovom milenijskom boravku na Zemlji.

 

 Zbog ovog stepena čovjek se i izdvaja od životinja. Tako je u cijelom Allahovom kosmosu: JEDNIMA JE DATA PREDNOST   NAD DRUGIMA.  Adema a.s. je Allah Uzvišeni podučio onome čemu nije podučio meleke te je On Uzvišeni, tada pokazao melekima važnost Svoga stvorenja kojeg je namjesnikom na zemlji odredio. Dakle, još tada je postavljen šart - uslov za namjesnika - upravitelja zemlje, a to je da on mora posjedovati znanje!!!

I mi zaista vidimo, proučavajući Zemljinu historiju, i historije mnogih, nama poznatih civilizacija i njihovih nosilaca - prijašnjih naroda, da su oni bili na svome vrhuncu upravo onda kada su najviše znali i saznavali. To znanje ih je izdizalo iznad onih koji ga nisu imali te su tako ovi prvi relativno lahko njima ovladavali, vladali ili manipulisali. " I Allah će na visoke stepene uzdignuti one medju vama koji vjeruju i kojima je dato ZNANJE" (el Mudžadale 11).  

"Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju??"  Ne, vallahi nisu isti!

Uvijek su u prednosti oni koji znaju, jer oni koji ne znaju, oni su nesigurni, zaboravni, ni sami ne znaju šta žele, pa kako da drugima pokažu na put kada ga ni sami ne vide??? Kako će slijepac uputiti onoga koji vidi?  Zbog svega ovoga rekao je Ibn Abbas r.a. : "Učenjaci su odlikovani nad vjernicima (!!!) stotinu deredža, a izmedju dvije deredže je stotinu godina !".  

Kaže Uzvišeni Allah: „Allah svjedoči da nema drugog boga osim Njega, - a i meleki i učeni, - i da On postupa pravedno"(Ali Imran 18)  U ovome ajetu Allah dž.š. je počeo sa Sobom, zatim je spomenuo meleke, a na treće mjesto je stavio učenjake. Samo ovaj Allahov ajet bio bi dovoljan da se dokaže vrijednost, značenje i veličina ILMA  - ZNANJA.  Dobro je poznata činjenica da je ilm, znanje, prvi uslov šehadeta  - islamskog vjerovanja, takodje je prvi uslov HILAFETA- namjesništva i upravljanja nad Zemljom, ali zašto ove riječi ostaju samo pusta slova na papiru, a konstantna praksa muslimana svijeta je  potpuno suprotna ovome? Zašto su muslimani danas poniženi i potlačeni; i zašto je findžan muslimanske krvi danas jeftiniji od finžana zejtina??? U ljudskim riječima ćemo naći mnoge rečenice, čak i knjige koje pokušavaju dati odgovor na ova i slična pitanja, a pogledajmo ajet Uzvišenog: "Ko okrene glavu od Kitaba, TEŠKIM ]E   ŽIVOTOM ŽIVJETI,  a na Sudnem danu će mo ga slijepim proživjeti"

U ajetu se spominje riječ "ZIKR", - što je jedno od imena Kur'ana ("Mi smo objavili Opomenu (ZIKR, KUR'AN, KITAB) i Mi će mo je čuvati") Ali u širem značenju ova riječ znači opomena, sječanje, spominjanje ...što su svakako sastavni dijelovi ILMA- znanja. I pogledajmo kako danas živi većina islamskog svijeta! Da li su ostavili namaz? U globalnom planu - NE. Da li su ostavili HADŽDŽ? Podaci o milionima  hadžija svake godine to negiraju! A da li su ostavili Zikr - Allahov Kitab, da li su ostavili sudjenje po ovome Kitabu, da li su OSTAVILI ZNANJE???!!!  Da, osim manje skupine gariba- usamljenika, koje je Poslanik s.a.w.s. spomenuo u hadisui za koje je rekao da će do Kijameta ova skupina postojati! Ali većina? Ogromna većina, skoro sav "islamski" svijet danas živi TEŠKIM ŽIVOTOM, što je direktna posljedica ostavljanja Allahove Opomene i 'ilma kao temelja na kome poćiva HILAFET nad ovom Zemljom, a još bolnija je kazna na Sudnjem danu za one koji se okrenu od Kitaba i 'ilma. Kaže Uzvišeni Allah :" To su primjeri koje Mi navodimo, ali ih samo UČENI SHVAĆAJU" ( El-Ankebut 43)

Od Džabira bin Abdullaha r.a. se prenosi da je Poslanik s.a.w.s. proučio ovaj ajet pa je rekao: "Učenjak je onaj koji razmišlja o Allahovim stvorenjima, o Njegovim naredbama i zabranama,pa radi ono u čemu je pokornost Allahu Uzvišenom, a strogo se kloni svega onoga što je ružno".

Potvrda ovome je i ajet: "Allaha se boje od Njegovih robova- učeni"

                       

        UČENJACI SU NAJBOLJA STVORENJA

Kaže Milostivi Allah: "Oni su,zbilja, naajbolja stvorenja,"- pa do kraja ajeta "    to su oni koji se Allaha boje"- a to su UČENI   kao što se kaže u prethodno citiranom ajetu.

NEKI OD HADISA KOJI GOVORE O VRIJEDNOSTI UČENJAKA

Kaže Poslanik a.s.: "Kome Allah želi dobro dadne mu dobro razumjevanje (vjere)" (prenosi Buhari)

Od njega a.s. se prenosi i hadis:" Učenjaci su nasljednici Božijih poslanika" (Buhari)

"Vjerovjesnici ne ostavljaju u nasljedstvo ni dinare ni dirheme, nego ostavljaju nauku  i znanje pa ko ga uzme uzeo je čvrsto uže" (Prenosi Ibn Madždže i Ebu Dawud)

Pred Poslanikom s.a.w.s. su spomenuta dvojca ljudi: jedan je bio pobož njak a drugi je bio učenjak, pa je rekao Poslanik a.s. : "Vrijednost učenjaka nad pobožnjakom je kao moja prednost nad jednim od vas". (prenosi Tirmizi i kaže hasen)

"Ko se uputi putem sticanja znanja tim putem će mu Allah olakšati ulazak u džennet".(prenosi Buhari)

"Meleki štite učenika na putu sticanja znanja, sa svojim krilima, sve dok postigne Allahovo zadovoljstvo, a za učenjaka Allahu dove upučuju oni na koji su na nebesima i na Zemlji, pa čak i ribe u vodi".

"Vriednost učenjaka nad pobožnjakom je kao vrijednost punog Mjeseca nad drugim zvijezdama".

"Allah se ne obožava sa vrijednijom stvari od istinskog poučavanja vjere i nema vrijednijeg stvorenja od učenjaka, i jedan je učenjak gori za šejtana od 1000 pobožnjaka." (Tirmizi i Ibn Madždže)

"Na Sudnjem danu će se prvo zauzimati vjerovjesnici, zatim učenjaci, zatim šehidi". (Merhebij, u poglavlju o vrijednosti znanja)

            RIJEČI VELIKIH ALIMA O ZNANJU

Rekao je   Ebu Muslim el-Hawlani : "Učenjaci su na Zemlji kao zvijezde na nebu..."

Rekao je  Ebul-Esved ed- Dueli: "Nema jače stvari na dunjaluku od ILMA- znanja. Vladari su kraljevi običnim ljudima, a učenjaci su kraljevi vladarima."

Od Muaza r.a. se prenosi da je rekao: "Poučavajte znanja, jer je zaista u tom poučavanju veliko dobro, traženje znanja je 'ibadet, ponavljanje naučenog je tesbih-slavljenje Allaha, potraga za znanjem je trud na Allahovom putu - džihad, znanje je približavanje Allahovoj milosti, a poučavanje dreugog, koji ne zna to znanje je sadaka".

Rekao je Sufijan bin Ujejne:" Ljudi se dižu na stepene kod Allaha dž.š.  Na najvećim stepenima su Vjerovjesnici i učenjaci - ulema. I nije data vrednija stvar na dunjaluku ljudima od Vjerovjesništva, a poslije vjerovjesništva, nema vrednije stvari od 'ilma- znanja i fikha--razumjevanja tog znanja." Pa su ga upitali: "A za koga su oni" "Za sve one koji ih istinske žele."- odgovorio je.

Prenosi se da  je Šafija r.a. rekao : "Ako učenjaci koji rade po svoime znanju , nisu Allahove evlije, onda Allah nema evlija!"

Prenosi se da je Ibn Omer rekao: "Društvo i mjesto gdje se izučava znanje je bolje od 60 god. 'ibadeta."

A Šafija i Sufjan es-Sewri r.a. su rekli: "Nema poslije farza vrijednije stvari od sticanaj znanja".

                       

STICANJE ZNANJA JE VREDNIJE OD NAFILA

Sticanje znanja i korištenje vremena u te svrhe je vrednije od obavljanje nafila namaza, od posta nafila-postova, od tesbiha, od dove i sličnog tome. Zašto ?Iz vrlo prostih razloga:

1) Zato što znanje koristi svome vlasniku a i svim ljudima a nafile koriste samo onome ko ih obavlja.

2) Zato što znanje produbljuje shvatanje svih 'ibadeta.

3) Zato što ovom stavu imamo podlogu u Kur'anu i hadisima kao što su : "UČENJACI SU NASLJEDNICI ALLAHOVIH POSLANIKA",- a to nije rečeno za one koji obavljaju nafile; ili hadis "STICANJE ZNANJA JE FARZ SVAKOM MUSLIMANU I MUSLIMANKI" (Albani kaže sahih) - Ni za jednu nafilu nije uporijebljena riječ fard-, niti vadžib, što znači stroga obaveza, dužnost.

4) Zato što je pokoravanje učenjaku - vadžib, jer da nije ovako u svijetu bi vladao haos.

5) Zato što znanje daje svoje plodove i poslije smrti svog nosioca (u vidu napisane knjige, poučenog učenika ...), dok sve nafile prestaju sa smrću onoga ko ih obavlja.

6) Zato što je u trajnosti znanja ključ za oživljavanje Šeriata, i sigurnost za prosperitet Ummeta....

- Nakon svega spomenutog, preostaje nam da pogledamo sadašnjicu ovoga Ummeta, koji je zaspao zimskim snom i  čeka one koji će ga probuditi .

Danas, diljem svijeta gdje žive muslimani, vidimo desetine i desetine zabludjelih sekti koje pozivaju u svoju zabludu a čija se osnova učenja sastoji u tome što su sebi izmislili propise o kojima nema nikakvog dokaza od Allaha; što su neke ljude uzeli za božanstva, pripisujući im bezgriješnost i sl; - a što je u očima onih koji VIDE jasni širk   i zabluda; što su se udaljili od Kitaba i Sunneta slijedeći svoje strasti i propisujući sebi propise- a suprostavljajući se Allahovoj vjeri onakvoj kakva ona doista jeste, a slijedeći one prije njih. tj. kršćane i židove u svakome zlu.

Sve je ovo posljedica ostavljanja znanja i ostavljanja Zikra - Allahovog Kitaba. Jer zar mogu zajedno ljubav i mržnja; bludnost i čestitost? Zar mogu zajedno istina i laž ? Zar mogu zajedno ZNANJE I ZABLUDA ??? Ne, ne nikako ne mogu.

           

ŠTA PODRAZUMJEVAMO POD ZNANJEM ?

Često čujemo mnoga pitanja poput: "Na koje znanje vi muslimani mislite kada govorite o njegovoj važnosti, o svjetovnom ili vjerskom?"

"Govorite o vrijednosti znanja i nepovezanosti znanja sa zabludom. A svakodnevno vidimo ljude: profesore, čak akademike koji uopće ne vjeru u Boga?!!"

Što se tiče prvog vrlo je važno shvatiti da parola " VJERSKO I  SVJETOVNO"  nije islamska nego je sigurno ANTIISLAMSKA, i ona je produkt i temelj ZAPADNE civilizacije, gdje vrijedi kufur- parola:" BOGU BOŽIJE, CARU CAREVO" Pa u njih vidimo moduse   : vjerski život - svjetovni život; vjerska vlast - svjetovna vlast; vjera - politika; .... Svi ovi modusi, gledani iz perspektive Božanske vjere i Objave su potpuno pogrešni i sigurno su jasna zabluda. Pa tako, mi muslimani, kada govorimo o znanju mislimo na sve vrste korisnog znanja, pa bilo da se tu radi o znanju iz tefsira ili o znanju iz informatike ...; i ne može niko reći da za učenje stranog jezika nema nagrade kod Allaha ili da se to ne ubraja u 'ilm - znanje, jer je to čista laž i jasna podvala. Dozvoljavamo kategorizaciju znanja u vidu:  NUŽNO ZNANJE, OPĆE ZNANE, SPECIJALIZACIJA U POJEDINIM OBLASTIMA ZNANJA .....

Što se tiče drugog pitanja, navesti će mo jednostavan primjer magarca i njegovog vlasnika. Prolaskom  odredjenog vremena od dolaska na ovaj svijet, mlado magare će svojim odrastanjem i instiktom (dakle ne pameću!), naučiti ko je njegov vlasnik, a što će se ogledati u poslušnosti tom vlasniku. A s druge strane imamo profesora ili akademika koji ima (redovno) više od 40 god. ali on ne zna ko mu je Istinski Vlasnik a daleko j eod toga da mu se pokori. Postavlja se očigledno pitanje KO JE MAGARAC U OVA DVA PRIMJERA? 

Magarac po rodu ili magarac po uvjerenju???!!

Na najjednostavnijem primjeru se vidi da nije nužno da onaj ko ima razne diplome, da posjeduje čak i najnužnije znanje, ali mi priznajemo da on poznaje neku od oblasti znanja ali njegov prijer je kao primjer čovjeka koji gradi kuću bez temelja, a svakako je ova kuća skoro beskorisna i osudjena je na propast pa bilo za vrijeme života svog vlasnika ili poslije njegove smrti.  

 Na kraju, spomenut će mo pogrešan stav nekih filozofa (Bekon i dr.) za kojim se nažalost, povodi neka omladina, a to je da su znanje uzeli kao božanstvo, kao suštinu svih stvari, a nisu ga shvatili kao sredstvo za približavanje Jednom i Jedinom Bogu.

Allaha dž. š molim da nas pouči korisnom znanju, da nas učini od onih koji slijede staze ILMA a koje vode Allahovoj milosti; da nas učini onima koji slijede Allahov ZIKR i Allahovog Poslanika Mustafu Muhammeda s.a.w.s.!   AMIN JA DŽEBBAR!

  

 ESMIR M. HALILOVIĆ

( islamica.blogger.ba 

 


All righs reserved.