Dobro došli na www.koamsdazdk.com.ba
 
   
 

Ovo je prvi korak na Vašem putu da postanete član najveće omladinske organizacije u našoj zemlji.  Članstvo u Asocijaciji mladih SDA je dobrovoljno. Članovi AM SDA BiH mogu biti članovi i simpatizeri SDA BiH od 15 do 30 godina starosti. Da biste postali član Kantonalnog odbora Asocijacije mladih SDA ZDK morate biti nastanjeni u ZE—DO kantonu. Pristupnica AM SDA se može dobiti u svakoj općinskoj organizaciji Asocijacije mladih.

   

     

     
  <<< Nazad
 
 
 

 KOAMSDAZDK

 

JAČAJMO BIH

Design by Mirza

 


 
 
 06/ 09 / 07   19:23h                          Piše: Ezher Beganović                  (Preuzeto)
 

     

DVADESET NAJČEŠĆIH PITANJA VEZANIH ZA ISLAM

 

 

(Ovaj Mir je zadovoljstvo sa samim sobom i sa svime što te okružuje, koji se jedino može postići dobrovoljnom pokornošću Bogu, postivanjem onoga što je On naredio i ustezanjem od onoga što je On zabranio.)

    

     U IME ALLAHA, SVEOPĆEG DOBROČINITELJA, MILOSTIVOG


    Riječ "Islam" znači mir i pokornost volji Boga koji je jedini dostojan obožavanja. Ovaj mir je zadovoljstvo sa samim sobom i sa svime sto te okružuje, koji se jedino može postići dobrovoljnom pokornošću Bogu, poštivanjem onoga što je On naredio i ustezanjem od onoga što je On zabranio.
 

1. KO JE ALLAH?
    Allah je arapska imenica koja znači "Bog". Allah je Stvoritelj Hranitelj, Planer, Organizator. On je jedino božanstvo koje zaslužuje da bude obožavano (npr. da mu se klanja, moli, posti, itd.) U Islamu, vjerovanje u Jednoga Boga ne može biti odvojeno od samih djela pobožnosti Jednome Bogu. Drugim riječima, nije dovoljno samo misliti da se vjeruje u jednoću Stvoritelja nego se to vjerovanje mora potvrditi jezikom i djelom. Na primjer, vjerovanje u jednoću Stvoritelja bi se negiralo ako bi se, pritom, obožavanje usmjerilo ka čovjeku (ili bilo kojem drugom stvorenju).

2. KO JE POSLANIK?
   Poslanik je osoba koju je Bog odredio da poziva ljude ka obozavanju i vjerovanju u Jednoga Boga. Svim Božijim poslanicima Allah je dao mu'džize (nadnaravne moći, čuda) kao dokaz njihovog poslanstva. Na primjer, Mojsiju je data mu'džiza da oslobodi Israilčane ( Benu Israil - Sinove Israila, tj. Jevreje); Isusu je data sposobnost da izliječi bolesne i da, uz Allahovu volju, udahne život umrlima; a Muhammedu je dat Kur'an koji je vječni i doslovan Allahov govor. Neka Allah pošalje svoj mir i blagoslov na sve poslanike.

3. ŠTA JE KUR'AN?
   Kur'an je posljednja objava našeg Gospodara. Objavljen je na cistom arapskom jeziku poslaniku Muhammedu, i u svome izvornom obliku je sačuvan i nepromijenjen. U ovoj brošuri će se koristiti Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik Besima Korkuta. Prijevod nije Allahova riječ nego jedno uopćeno tumačenje značenja Kur'ana. Kur'an potvrđuje istinu objavljenu u Tori, Psalmima i Evanđelju.

4. KO JE MUHAMMED?
   Muhammed je posljednji Božiji poslanik i vjerovjesnik. On se rodio u plemenu Kurejš 570-te godine. Njegovo porijeklo seže sve do poslanika Ismaila, sina poslanika Ibrahima. Muhammedov otac je umro prije nego što se Muhammed rodio, a majka Amina mu je umrla prije nego što je napunio šest godina. Kao mladić bio je poznat pod nadimkom El-Emin (Povjerljivi). Osamljivao bi se u pećini izvan Mekke, gdje bi meditirao i razmišljao o nemoralnim radnjama i običajima paganskih Arapa. Primio je objavu od Stvoritelja u svojoj 40-toj godini preko meleka Džebraila (Gabriela). Nakon toga, objava je stizala u periodu od 23 godine i objedinjena je u Kur'anu.

5. KOJI SU TO STUBOVI ISLAMA (ISLAMSKI ŠARTI)?
   Islam ima 5 stubova (ili islamskih šarta):
1) (Iman) Vjerovanje da nijedno božanstvo nije dostojno da bude obožavano osim Allaha i da je Muhammed posljednji Božiji poslanik i vjerovjesnik.
2) (Salat) Klanjanje, koje se obavlja 5 puta na dan.
3) (Sijam) Postiti mjesec Ramazana. Suzdržavati se od jela, pića i seksualnih odnosa sa suprugom od izlaska pa do zalaska sunca.
4) (Zekat) Dobrovoljno izdvajanje 2.5 % ušteđevine jednoga muslimana u korist siromašnih, jedanput godišnje, čime on čisti svoj imetak.
5) (Hadz) Hodočašće je posjeta Kabi koja se nalazi u svetom gradu Mekki. Muslimani su dužni, ako su fizički i financijski sposobni, barem jedanput u svome životu izvršiti ovu dužnost.

6. KOJE SU OSNOVE VJEROVANJA (IMANSKI ŠARTI)?
1) Vjerovanje u Allaha, Njegovu jednocu, ne pripisujući Mu partnere.
2) Vjerovanje u meleke (Džebrail, Mikail, Israfil itd.)
3) Vjerovanje u Božije objave (Torah, Psalmi, Evanđelje) u njihovom izvornom obliku, a ne kakvi oni danas postoje.
4) Vjerovanje u Allahove poslanike (Nuh/Noah, Ibrahim/Abraham, Musa/Mojsije, Isa/Isus, Muhammed itd.)
5) Vjerovanje u Sudnji Dan.
6) Vjerovanje u Božije određenje, bilo ono dobro ili loše.

7. KO JE MUSLIMAN?
   To je onaj ko praktikuje 5 stubova islama (islamske šarte) i vjeruje u osnove vjere (imanske šarte). Muslimanom se postaje izgovarajući riječi: "Ešhedu en la ilahe illallah; ve ešhedu enne Muhammeden 'abduhu ve resuluhu." To znači: "Svjedočim da nema boga osim Allaha, i svjedočim da je Muhammed Njegov (Allahov) rob i poslanik." Svi Božiji poslanici prije dolaska Muhammeda bili su muslimani. Pod ovim se podrazumijeva Noah, Ibrahim, Ishak, Jakub, Mojsije i Isus. Ima li sumnje da se ovi Božiji poslanici nisu pokoravali volji Stvoritelja? Allah kaže u Kur'anu: "Ibrahim nije bio ni Jevrej ni kršćanin, već pravi vjernik, vjerovao je u Boga Jednoga, i nije bio idolopoklonik." (Kur'an 3:67) Važno je napomenuti da su druge vjere dobijale naziv prema imenu mjesta ili osobe. Na primjer: Judaizam je izveden iz imena plemena Juda, hinduizam po rijeci Hind, budizam po Budi, a kršćanstvo prema Isusu Kristu. Islam je jedina objavljena religija i način života koji direktno veze svoje vjernike za pokoravanje Stvoritelju.

8. DA LI JE ISLAM JEDINA PRIZNATA VJERA KOD STVORITELJA?
   Da! Kao što je objasnjeno u uvodu, Islam znači mir kroz pokornost Allahovoj volji. Onaj ko ovo izvršava nosi naziv Musliman. Stoga, jedino što će Stvoritelj priznati jeste pokornost Njemu. Allah kaže: "Zar pored Allahove (Islama) žele drugu vjeru, a Njemu se, htjeli ili ne htjeli, pokoravaju i oni na nebesima i oni na Zemlji, i Njemu će se vratiti! Reci: 'Mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama i u ono što je objavljeno Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu, i unucima, i u ono što je dato Musau (Mojsiju) i Isau (Isusu) i vjerovjesnicima – od Gospodara njihova; mi nikakvu razliku među njima ne pravimo, i mi se samo Njemu iskreno klanjamo.' A onaj koji želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onom (budućem) svijetu nastradati (u paklu)." (Kur'an 3:83-85)

9. DA LI ĆE DJELA NEVJERNIKA BITI UZALUDNA?
    Da! Allah kaže: "Reci: 'Hoćete li da vam kažem čija djela neće nikako priznata biti? Čiji će trud u životu na ovom svijetu uzaludan biti, a koji će misliti da je dobro ono što rade. To su oni koji u dokaze Gospodara svoga ne budu vjerovali i koji budu poričali da će pred Njega izići (na budućem svijetu); zbog toga će trud njihov uzaludan biti i na Sudnjem danu im nikakva značaja nećemo dati. Njima ce kazna dzehennem biti, zato sto su nevjernici bili i sto su se dokazima Mojim i poslanicima Mojim rugali.' Onima koji budu vjerovali (u jednog Allaha-islamski monoteizam) i dobra djela činili – džennetske bašče će prebivalište biti." (Kur'an 18:103-107)

10. ŠTA JE TO BUDUĆI SVIJET?
     Budući svijet je konačna sudbina svega postojećeg na ovome svijetu koja započinje od trenutka smrti. Dan u kojem će čovječanstvo iz svojih grobova biti oživljeno pa potom izvedeno da za svoja dobra i loša djela polaže račun. Allah kaže: "Kunem se Danom kada Smak svijeta nastupi, i kunem se dušom koja sebe kori. Zar čovjek misli da kosti njegove nećemo sakupiti? Hoćemo, Mi možemo stvoriti jagodice prsta njegovih ponovo. Ali, čovjek hoće dok je živ da griješi, pa pita: 'Kada će Smak svijeta biti?' Kad se pogled od straha ukoči, i Mjesec pomrači, i Sunce i Mjesec spoje – tog dana čovjek će povikati: 'Kuda da se bježi?' Nikuda! Utočišta nema. Toga dana biće Gospodaru tvome prepušten, toga dana čovjek će o onome što je pripremio, a što propustio obaviješten biti, sam čovjek će protiv sebe svjedočiti, uzalud će mu biti što će opravdanja svoja iznositi." (Kur'an 75:1-15)

11. DA LI MUSLIMANI OBOŽAVAJU MUHAMMEDA?
     Ne! Muslimani ne obožavaju Muhammeda niti obožavaju bilo kojeg drugog Božijeg poslanika, sveca ili stvorenje. Muslimanu nije dozvoljeno da se klanja, moli, ili usmjeri bilo kakav vid obožavanja prema bilo čemu stvorenome, osim, i jedino, Gospodaru svega što postoji. Allah kaže: "Reci: 'Ja sam čovjek kao i vi, meni se objavljuje da je vas Bog – jedan Bog. Ko žudi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka čini dobra djela i neka, klanjajuci se Gospodaru svome, ne smatra Njemu ravnim nikoga!" (Kur'an 18:110)

12. ŠTA JE SVRHA NAšEG POSTOJANJA?
     Proučavajući Allahova stvorenja, mi ćemo neizbježno doći do zaključka da sva stvorenja imaju svoju svrhu. Ako bacimo pogled na sklad koji vlada u svemiru, uz svo njegovo ogromno prostranstvo on je, opet, orkestriran u tako savršenoj sinkronizaciji. Ljudsko tijelo i njeni raznorazni procesi, poput misli, pokreta, vida i svoje mogućnosti da se oporavi. Zemlja i njen bezbrojni broj živih bića, različitih biljaka, povrća i životinja. Hidrometeorološki sistem, godišnja doba i kruženje vode u prirodi. Zasigurno, sve stvari imaju namjenu, najviše za ljudske potrebe. Allah kaže: "Džinove i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju" (Kur'an 51:56) Kako kaže ajet u 8. pitanju, sve stvari se pokoravaju Stvoritelju slijeđenjem prirodnih zakona koji su stvoreni za njih. Mi smo stvoreni u stanju pokornosti, a ne u stanju grijeha, jer nismo mi odlučivali o svome stvaranju, pa ćemo, isto tako, i umrijeti u pokornosti (Allahu). Između ova dva roka, čovjeku je data sposobnost razuma da svojevoljno pristane na pokornost svome Stvoritelju. Zasigurno svi ćemo umrijeti, a niko od nas ne zna kada. Zar nije vrijeme da se pokoriš svome Gospodaru?

13. ŠTA JE ISTINA O ISUSU?
      Isus, sin Marijin, Allahov je rob i vjerovjesnik. Allah kaže u Kur'anu da je Isusovo rođenje bilo čudesno (mu'dziza): "Isaov (Isusov a.s.) slučaj je u Allaha isti kao i slučaj Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: "Budi!" – i on bi." (Kur'an 3:59) Kao Poslanik on je, uz Allahovu dozvolu, činio brojne mu'džize (čuda) kao što je oživljavanje mrtvih, lijecenje slijepih i bolesnih, oživljavanje glinene ptice i sposobnost da govori dok je još bio u jaslama (kao novorođenče). Isus je donio istu poruku kao i svi drugi Božiji poslanici. On ne smije biti obožavan kao "Božiji sin". Allah je živog (a ne mrtvog) Isusa uzdignuo ka Sebi, odakle će se on (Isus) vratiti da uspostavi Allahov zakon na zemlji.

14. ŠTA JE ISTINA O "BOŽIJEM SINU", "SVETOM TROJSTVU" I MARIJI?
     Tvoj Stvoritelj kaže: "Nevjernici su oni koji govore: 'Bog je – Mesih (Isus a.s.), sin Merjemin (Marijin)!' A Mesih je govorio: 'O sinovi Israilovi, klanjajte se Allahu, i mome i vasem Gospodaru! Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u Džennet zabraniti i boravište njegovo će džehennem biti; a nevjernicima neće niko pomoći. Nevjernici su oni koji govore: 'Allah je jedan od trojice (sveto trojstvo)!' A samo je jedan Bog! I ako se ne okane onoga što govore, nesnosna patnja će, zaista, stići svakog od njih koji nevjernik ostane. Zašto se oni ne pokaju Allahu i ne zamole oprost od Njega, ta Allah prašta i samilostan je. Mesih, sin Merjemin, samo je poslanik – i prije njega su dolazili i odlazili poslanici -, a majka njegova je uvijek istinu govorila; i oboje su hranu jeli. Pogledaj kako Mi iznosimo jasne dokaze, i pogledaj, zatim, njih kako se odmeću." (Kur'an 5:72-75)

15. DA LI ISLAM TLAČI ŽENE?
     Ne. Naprotiv, prije 1400 godina Islam je oslobodi
o žene. U to vrijeme u Evropi, kršćanski učenjaci su raspravljali da li žene imaju dušu, a ako imaju, da li su to životinjske ili ljudske duše? Sve donedavno ženino prezime je bilo odbacivano da bi se na taj način pokazalo da su one vlasništvo svojih muževa. Što se tiče Islama, žene su jednake sa muškarcima u svim aktima pobožnosti, one zadržavaju svoja prezimena, dozvoljeno im je da posjeduju svoj novac, izaberu za koga će se udati, imaju pravo da zatraže razvod braka, imaju pravo na nasljeđe, imaju pravo od svojih muževa na zaštitu i opskrbu. Hidžab (islamsko pokrivanje) im je podigao ugled i pružio slobodu. Na Zapadu, žene se smatraju seksualnim predmetom koji se iskoristi i odbaci. Vidimo kako se iskorištavaju u prodaji automobila, alkohola, pa čak i žvakaćih guma. U Islamu, žene su uzdignute na položaj koji prevazilazi ulogu koja im je namjenjena u bilo kojoj vjeri ili kulturi. Žene se ne smiju zlostavljati ili tlačiti nego ih treba poštovati i o njima se brinuti. Kao rezultat svega ovoga, Islam je vjera koja među ženama bilježi najbrži rast na svijetu.

16. DA LI JE VIŠEŽENSTVO DOPUŠTENO?
     Da! Islam regulira brak tako što dopušta muskarcima da ožene do četiri žene, ali pod uvijetom da one budu fer i ravnopravno tretirane. Muškarac prvo mora da bude financijski sposoban da bi se oženio sa drugom ženom, da joj osigura zasebno stanovanje i da bude u mogućnosti da među njima svoje vrijeme jednako provodi. U zapadnom društvu puno muškaraca koji su oženjeni sa jednom ženom uobičajeno imaju vanbračne veze. Stoga je u USA Today (April 4, 1988; Section D) objavljena anketa u kojoj je postavljeno pitanje za 4700 ljubavnica o tome kakav bi status one željele da imaju (ljubavnica ili sekundarna, druga žena). One su odgovorile: "Ja bih više voljela da budem druga žena, nego ono drugo". Razlozi za ovakav odgovor se nalaze u činjenici da one nisu imale nikakvih zakonskih prava, niti su imale financijsku jednakost sa zakonski vjenčanim ženama, te se ispostavilo da su ih ovi muškarci samo iskorištavali. Islam je jasno protiv izvanbračnih ili predbračnih odnosa (zinaluka, bluda) pošto takvo što dovodi do pokvarenosti u drustvu i sirenju prenosivih spolnih bolesti. Zar se ljudi ne osjećaju loše ako imaju vanbračnu djecu? Ta djeca imaju pravo da odrastaju znajući da imaju roditelje koji su dovoljno odgovorni da planiraju njihov dolazak na ovaj svijet. Niko ne bi volio da mu se kaže da je on produkt nesretanog slučaja. Što se tiče onih koji su protiv višeženstva, pa statistike jasno pokazuju da zbog ratova na svijetu ima više zena nego muškaraca. Ostali razlozi su da većina oženjenih muškaraca imaju vanbračne afere, a među muškarcima se povećava homoseksualnost iz razloga što je sve veći broj žena naspram muškaraca. Islamsko rješenje višeženstva je najbolje rješenje za ove, naočigled, kompleksne probleme u odnosima muškarca i žene od kojih je naše društvo oboljelo.

17. DA LI ISLAM PROMOVIŠE TERORIZAM?
     Apsolutno ne! Islam osuduje sve vrste terora. Nuzna upotreba sile je jedino dopustiva kad neko brani sebe, svoju porodicu, pravo da obavlja svoju vjersku dužnost ili u borbi protiv tiranije i tlačenja. Muslimani koji dižu zgrade u zrak i ubijaju nedužne ljude ne djeluju u okviru onoga što Islam propovijeda.

18. DA LI IMA RASIZMA U ISLAMU?
     Ne. Muslimani se nalaze u svim zemljama svijeta, bilo da su Evropljani, Afrikanci, Azijci ili Amerikanci. Svaki peti čovjek na zemlji je musliman, što znači da na svijetu ima 1,2 milijarde muslimana. Islam promoviše rasnu harmoniju i toleranciju. Allah kaže: "O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji ga se najviše boji, Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa." (Kur'an 49:13) Ovo je u suprotnosti sa Louis Farrakhanovim neistinitim lažima protiv Islama, kada kaže: "Allah se pojavio u ljudskom obliku Gospodina W. Fard Muhammeda", ili: "Mi (crnci) smo izvorna nacija na zemlji." Vjernici mole Allaha za zaštitu protiv ovakvih laži koje se iznose protiv Njega. Amin!

19. DA LI JE KUR'AN PREDVIDIO NOVA OTKRIĆA U MODERNOJ NAUCI?
     Da! Posto je Kur'an dosao od Stvoritelja Nebesa i Zemlje, ono o cemu se ovdje radi je jednostavno to da znanost naknadno potvrđuje ono što je navedeno u Kur'anu. Primjeri za ovo su: Ekspanzija (širenje) svemira, za što je u Kur'anu objavljeno: "Mi smo nebo sa Svojom moći sazdali, a Mi, uistinu, još beskrajno svemir širimo," (Kur'an 51:47) Sve živo je stvoreno od vode: "Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina, pa smo ih Mi raskomadali, i da Mi od vode sve živo stvaramo? I zar neće vjerovati?" (Kur'an 21:30) Trimestar: "...On (Allah) vas stvara u utrobama matera vaših, dajući vam likove, jedan za drugim, u tri tmine. To vam je, eto, Allah, Gospodar vaš, Njegova je vlast, nema boga osim Njega, pa kuda se onda odmećete?" (Kur'an 39:6) Postoji još niz primjera koji dokazuju da je Kur'an od tvog Gospodara. Allah kaže: "A zašto oni ne razmisle o Kur'anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge protivrječnosti." (Kur'an 4:82)

20. DA LI BIH JA TREBAO ODMAH DA PREĐEM NA ISLAM?
     Apsolutno! Ako vjerujete u ono što ste pročitali u ovoj brošuri, mi bismo vam preporučili da ne odugovlačite. Vi ste sada odgovorni za ono što znate o Islamu. Islam je mnogim ljudima donio ravnotežu u život, uspostavio disciplinu, dao im poštovanje i dostojanstvo, te donio mir i spokojstvo u društva u kojima su harale mentalne bolesti, grubi materijalizam, droga, visoka stopa kriminala i potpuni pad ljudskog morala. Allah nas upozorava u Kur'anu: "O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani!" (Kur'an 3:102) Ako biste željeli da pređete na Islam, obratite se na 7. pitanje.
Mi vas pozivamo da pređete na Islam.

Prijevod: Jasmin GANIĆ
Korigovao: imam Adnan BALIHODŽIĆ

 

 


All righs reserved.