Dobro došli na www.koamsdazdk.com.ba
 
   
 

Ovo je prvi korak na Vašem putu da postanete član najveće omladinske organizacije u našoj zemlji.  Članstvo u Asocijaciji mladih SDA je dobrovoljno. Članovi AM SDA BiH mogu biti članovi i simpatizeri SDA BiH od 15 do 30 godina starosti. Da biste postali član Kantonalnog odbora Asocijacije mladih SDA ZDK morate biti nastanjeni u ZE—DO kantonu. Pristupnica AM SDA se može dobiti u svakoj općinskoj organizaciji Asocijacije mladih.

   

     

     
  <<< Nazad
 

Design by Mirza

 

     
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


 
 
17/ 04 / 07      20:40h        /Mirza Ganić/
 

Na osnovu tačke III Odluke o odobravanju sredstava za dodjelu stipendija redovnim studentima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-38-8519/07. od 04.04.2007. godine i tačke III Kriterija za dodjelu stipendija redovnim studentima visokoškolskih ustanova za akademsku 2006/2007. godinu broj: 10-38-6230-1/07 od 09.04.2007. godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, raspisuje

 

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima visokoškolskih

ustanova za akademsku 2006/2007. godinu

U skladu sa Odlukom o odobravanju sredstava za dodjelu stipendija redovnim studentima sa područja Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2006/07. godinu, iz Budžeta Zeničko- -dobojskog kantona za 2007. godinu dodijelit će se stipendije redovnim studentima visokoškolskih ustanova (u daljem tekstu: studenti), koji ispunjavaju uvjete utvrđene Kriterijima i Konkursom.

Stipendiju može dobiti student koji studira na visokoškolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini, kao i student koji studira izvan Bosne i Hercegovine, a ima prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona, pod uvjetom: da nije smješten u studentski dom, da ne prima kredit ili stipendiju od druge institucije ili kreditora, da ne ponavlja godinu studija.

Stipendija se dodjeljuje za tekuću akademsku godinu u dva jednaka, bespovratna iznosa od po 300,00 KM.

Lista kandidata za dodjelu stipendija će biti sačinjena na osnovu ostvarenog broja bodova po slijedećim kriterijima:

 

 1. OSTVARENI USPJEH

a) studenti prve godine

Ostvareni uspjeh u srednjoj školi

- studenti prve godine sa prosječnim uspjehom odličan i vrlo-dobar, ostvarenim u toku srednjoškolskog obrazovanja

(bodovanje će biti izvršeno tako što se prosječna ocjena uvećava za 4 i množi sa koeficijentom 5 za odličan uspjeh odnosno, uvećava za 3 i množi sa koeficijentom 5 za vrlo-dobar uspjeh);

- studenti prve godine koji su bili učenici generacije u srednjoj školi (25 bodova);

 b) studenti druge i viših godina studija

- studenti koji su u prethodnoj godini studija ostvarili prosječnu ocjenu najmanje   7,00

(bodovanje će biti izvršeno tako što se prosječna ocjena množi sa koeficijentom 5),

a studentima koji su u prethodnoj godini studija ostvarili prosječnu ocjenu najmanje 9.00 (pored množenja sa koeficijentom 5) dodaje se još 5 bodova.

 

2. GODINA STUDIJA

student druge godine - 4 boda

student treće godine - 6 bodova

student četvrte godine - 8 bodova

student pete godine - 10 bodova

student šeste godine - 12 bodova

 

 

3. SOCIJALNO-EKONOMSKA SITUACIJA

- studenti slabog imovnog stanja

Bodovanje će se izvršiti zavisno od prihoda, a prema kućnoj listi i priloženoj potvrdi o prihodima, potvrdi o nezaposlenosti ili drugoj adekvatnoj potvrdi o imovnom stanju za svakog punoljetnog člana domaćinstva, kako slijedi:

do 60 KM - 25 bodova

od 60 KM do 100 KM - 15 bodova

od 100KM do 150 KM - 10 bodova

od 150KM do 200 KM - 5 bodova

od 200KM do 300 KM - 1 bod

od 300KM dalje - 0 bodova

 

U slučaju kada se pojavi veći broj kandidata za dodjelu stipendija, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport utvrđuje listu prioriteta prema odredbama tačke III Kriterija za dodjelu stipendija.

Stipendija se dodjeljuje na osnovu konkursa u kojem se navode uvjeti za dobivanje stipendije, prava prioriteta, dokumentacija koja se podnosi uz molbu i drugi uvjeti.

Molbu sa potrebnom dokumentacijom student će dostaviti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, putem resorno zadužene službe za društvene djelatnosti matične općine, koja će izvršiti rangiranje kandidata i objaviti spiskove studenata prema najvećem broju bodova ostvarenih na konkursu.

Sve eventualne prigovore na preliminarnu rang-listu studenti mogu podnijeti resorno zaduženoj općinskoj službi za društvene djelatnosti, a nakon objave konačne preliminarne rang-liste u resornoj općinskoj službi, žalba se podnosi Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

Isplata stipendije će se vršiti putem blagajne nadležne općinske službe ili na drugi prigodan način (putem štedne knjižice, tekućeg-računa) prema dostavljenim konačnim spiskovima od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, kao davaoca stipendije.

Uz prijavu za dobivanje stipendija treba priložiti slijedeće dokumente:

- ovjerenu kopiju lične karte kandidata za stipendiju i roditelja;

- potvrdu o upisu godine kao redovan student prvi put;

- svjedodžbe I - IV razreda srednje škole (za studenta prve godine);

- diplomu ili potvrdu učenika generacije (za studenta prve godine koji je proglašen učenikom generacije);

- potvrdu sa ocjenama o položenim ispitima i izvedenom prosječnom ocjenom;

- kućnu listu i potvrdu o prihodima, potvrdu o nezaposlenosti, ili drugu adekvatnu potvrdu o imovnom stanju za svakog punoljetnog člana domaćinstva

- ovjerenu izjavu studenta (pod punom materijalnom i moralnom odgovornošću) da ne prima kredit ili stipendiju od druge institucije ili kreditora.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumenatacijom dostaviti resorno zaduženoj službi društvenih djelatnosti općine u kojoj student ima prebivalište.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 


 


All righs reserved.